TECHNOLOGIe bezwykopowe i technologia WIERTNICY GRAWITACYJNEJ A EKOLOGIA

Kierunek budownictwa przyszłości  to ekologia

Budownictwo przyszłości, to zapewne nowoczesne, bardziej wyszukane i pasjonujące formy, kształty i funkcjonalności obiektów. Dalszy rozwój technologii oraz materiałów stosowanych w budownictwie, będzie w dużej mierze podyktowany umożliwieniem realizacji nowych inwestycji budowalnych, które obecnie jeszcze, w wyniku ciągłych niedomagań technologicznych, pozostają na razie jedynie w sferze marzeń projektantów i wykonawców. Kierunkiem dla nowoczesnego budownictwa i dalszego rozwoju technologii budowlanych, będzie także poszukiwanie rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów, skrócenie terminów oraz zmniejszenie uciążliwości dla otoczenia podczas realizacji nowych inwestycji budowlanych.

wiertnica-ekologia01
Rumia. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa nowych i przebudowa istniejących przyłączy wodociągowych. Wykopowo, z koniecznością demontażu istniejącej, nowej infrastruktury drogowej. Wstrzymany ruch uliczny. Budowie towarzyszyła wysoka emisja szkodliwych substancji do otoczenia.

Jednak czynnikiem najbardziej determinującym konieczność dalszego rozwoju w branży budowalnej, będzie poprawa ekologiczności procesów budowalnych. Obszarami poszukiwań nowych technologii stosowanych w budownictwie, będzie mniejsza emisja zanieczyszczeń oraz zmniejszenie ilości odpadów budowlanych. Mniejsza emisja zanieczyszczeń to także droga w kierunku technologii bezwykopowych.

Ekologia tkwi w technologiach bezwykopowych

Powszechnie wiadomo, że budowa wszelkich instalacji podziemnych przy pomocy technologii bezwykpowych, jest zdecydowanie bardziej ekologiczną formą ich realizacji, w porównaniu do tradycyjnych metod wykopowych. Realizacja instalacji przy ich zastosowaniu, to znaczna redukcja wszelkich negatywnych czynników towarzyszących budowie: kosztów, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, czasu, uciążliwości dla społeczeństwa.  Technologie bezwykopowe to zminimalizowane czynności i procesów budowlanych oraz redukcja ingerencji w istniejącą infrastrukturę, co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do otoczenia.

wiertnica-ekologia03
Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków wielorodzinnych w Olsztynie. Bezwykopowo, bez utrudnień komunikacyjnych. Ekologicznie.

Aby więc wszelkie procesy budowlane uczynić bardziej ekologicznymi, należy pójść w kierunku zwiększenia  roli i obszaru zastosowania technologii bezwykopowych. Będą one musiały zepchnąć na margines techniki otwartego wykopu. Aby to nastąpiło, technologie bezwykopowe powinny sprostać nowym oczekiwaniom i wymaganiom, stawianym im przez pozostałe branże budowlane. Będą musiały umożliwić realizację instalacji podziemnych, w coraz bardziej zabudowanej i ciasnej infrastrukturze, coraz gęstszej sieci podziemnych instalacji, przy jak najmniejszej lub wręcz zerowej ingerencji w istniejącą infrastrukturę. W technologiach bezwykopowych musi trwać nieustanny rozwój, by umożliwić ich zastosowanie wszędzie tam, gdzie obecna ich forma i obecne możliwości, mogą okazać się nieskuteczne. Rolą rozwoju technologii bezwykopowych w przyszłości jest więc zapewnienie jak największych ich możliwości, by wszelkie roboty budowlane związane z instalacjami podziemnymi, powodowały jak najmniejsze zanieczyszczenie środowiska.

Nowoczesne technologie bezwykopowe

Obszarem, w którym często nieskutecznymi są obecnie dostępne i stosowane technologie bezwykopowe, jest budowa podziemnych instalacji kanalizacji grawitacyjnych. Sieć takich instalacji składa się z przyłączy oraz kolektorów. Montażowi takich instalacji towarzyszy szereg trudności i nietypowości, w porównaniu do innych, typowych instalacji podziemnych. Przede wszystkim instalacje grawitacyjne muszą być położone z określonym, bardzo precyzyjnym spadkiem, w bardzo wąskim przedziale tolerancji. Najczęściej są prowadzone pomiędzy dwoma istniejącymi studniami kanalizacyjnymi, którym towarzyszy wokół gęsta istniejąca zabudowa oraz infrastruktura drogowa, wysoce obciążona ruchem. Miejscom i głębokościom posadowienia instalacji grawitacyjnych, towarzyszą zazwyczaj licznie występujące i obfite podziemne wody gruntowe. Wymienione czynniki sprawiają, że wykonanie takich instalacji przy pomocy powszechnie znanych technologii bezwykopowych jest niemożliwe. Żadna z powszechnie znanych metod, takich jak np. technologia Mikrotunelingu czy Wiertnice Ślimakowe, nie są w stanie zapewnić wymaganych parametrów instalacji oraz samej realizacji w sposób całkowicie bezwykopowy. Maszyny te bowiem wymagają wykonania komór startowych, co wiąże się z demontażem istniejących studni kanalizacyjnych. Zatem w tym obszarze instalacji podziemnych, jeszcze niedawno można było postawić tezę, że albo nastąpi rozwój technologii, albo będą one wciąż realizowane w sposób jedynie częściowo bezwykopowy lub w pełni wykopowy, niezgodny z obranym kierunkiem rozwoju dążenia do najbardziej możliwie ekologicznego prowadzenia wszelkich inwestycji budowlanych. Rynek budowlany, nowoczesny, ekologiczny,  zdeterminował więc konieczność pojawienia się kolejnych nowoczesnych, ekologicznych  technologii bezwykopowych, zastępujących szkodliwe dla środowiska technologie wykopowe.

Wiertnice Grawitacyjne

Obszar technologii bezwykopowych nie pozostał głuchy na tak rosnące wymagania i oczekiwania rynku budowlanego. Wobec rosnących potrzeb i oczekiwań rynku budowlanego, obszar ten odpowiedział rozwojem możliwości, w postaci opracowania nowoczesnej technologii instalacji kanalizacyjnych grawitacyjnych przy pomocy Wiertnic Grawitacyjnych. Technologia ta umożliwia wykonanie instalacji z bardzo wysoką precyzją, sięgającą 0,2%. W odróżnieniu od innych powszechnie stosowanych technologii bezwykopowych, takich jak wymienione Wiertnice Ślimakowe czy maszyny do Mikrotuneling, Wiertnica Grawitacyjna umożliwia realizację instalacji pomiędzy istniejącymi studniami kanalizacyjnymi o typowych średnicach DN 1000, DN 1200 i DN 1500, od studni do studni, bez konieczności ich demontażu oraz bez konieczności jakiejkolwiek ingerencji w istniejącą infrastrukturę drogową. Nowoczesnej Wiertnicy Grawitacyjnej, za obszar pracy wystarczy wnętrze istniejącej studni.

wiertnica-ekologia02
Budowa instalacji kanalizacyjnej przy Obwodnicy Trójmiejskiej z zastosowaniem Wiertnicy Grawitacyjnej.

Wszelkie prace można wykonywać w każdych warunkach gruntowych i na każdej głębokości oraz przy występowaniu wód gruntowych. Nowa technologia w dziedzinie technik bezwykopowych rozszerzyła horyzonty stosowania tych technik.  Wszelkie instalacje podobnego typu, będą mogły już bez trudu być realizowane w pełni bezwykopowo, czyli ekologicznie, zgodnie z kierunkiem rozwoju budownictwa przyszłości. Stosowanie technologii wykopowych w przypadku wymagających instalacji kanalizacyjnych grawitacyjnych, można zaliczyć już do przeszłości. Taka jest rola technologii bezwykopowych w budownictwie przyszłości. Czynić wszelkie prace podziemne, możliwymi do realizacji przy ich udziale. Eliminować szkodliwe dla środowiska, wysoce kosztowe i uciążliwe dla społeczeństwa technologie wykopowe. Na przykładzie nowoczesnej technologii wierceń grawitacyjnych widzimy, że wciąż jeszcze pozostaje dużo do zrobienia w obszarze technologii bezwykopowych. Należy tylko jeszcze należycie zadbać o popularyzację tych nowych technologii i możliwości.

Warto przeczytać:

banner porownanie technologii